DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM BREATHINGEYES:

(Xếp theo thứ tự của hình)

 

 

1. Photographer   TRẦN MINH TÂM ( Đại diện tại PARIS - FRANCE ): PHÓ CLUB

 2. Photographer   LÊ MINH LỢI (Hoàng Lê) :(SAIGON - ViệtNam)

 3. photographer  HUỲNH NGỌC DÂN (Dân Huynh):(SAIGON - ViệtNam)

 4. Photographer  BAO ANH  ( Đại diện tại Texas - USA )

 5. Artist                 ĐỖ DUY NGỌC ( Đại diện tại Viet Nam ) :TRƯỞNG CLUB

 6. Photographer  PHÓ BÁ CƯỜNG :(SAIGON - ViệtNam)

 7. Designer           DUNG HO ( Perth  Western Australia - Đại diện tại Úc châu)

 9. Photographer  THANH HƯNG  ( SaiGon VN )

10.Photographer  NGUYỄN MẠNH HÙNG (Danmark)

11. Artist                 NHIM    ( SaiGon - Viet Nam )

12.Photographer   VĂN  LAN   ( SaiGon _ VietNam )

13. Photographer  TẠ VĂN MÃNH ( SaiGon _ VietNam )

14. Photographer  LÂM HOÀI THẠCH (California - USA)

15. Artist              TÔN THẤT BẰNG   ( Da Nang - Viet Nam )

16. Photographer  LONG DRIVER ( Da Nang - Viet Nam )

17. Photographer  MINH QUOC  ( Africa - Dai dien tai Chau Phi )

18. Photographer  LÊ NGUYÊN ANH ( SaiGon - VietNam )

19. Photographer   THÍCH CHÍ GIÁC CHÂU ( SaiGon - VietNam )

20. Cascadeur         LỮ ĐẮC LONG ( Sai Gon - Viet Nam )

21. Photographer   BÙI QUỐC TUẤN (Đồng Nai - Viet Nam)

22. Artist               MAC CAN  ( Sai Gon - Viet Nam )
23. Photographer    HUỲNH CÔNG BÁ ( Sai Gon - Viet Nam )